Положення про територіальний центр соціального обслуговування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням XXVI  сесії районної
у місті ради VI скликання
від 14 березня 2013 р. № 174

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

 ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

( надання соціальних послуг)

КОМСОМОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ м. ХЕРСОНА

 

 1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) є комунальною бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої  приймає Комсомольська районна у місті Херсоні рада.

Територіальний центр утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

 1. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, актами інших центральних і місцевих органів районної у місті Херсоні ради та рішенням Комсомольської районної у м. Херсоні ради, а також положенням про територіальний центр.
 2. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Юридична адреса територіального центра: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 29.

 1. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в  територіальному центрі мають право:

громадяни  похилого  віку,  інваліди,  хворі  (з  числа  осіб  працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до  самообслуговування  і  потребують  постійної  сторонньої допомоги,  визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації у  зв’язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі  зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом,  катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей,  дітей-інвалідів,    осіб    похилого    віку,   інвалідів),   якщо  середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий  мінімум  для  сім’ї.

 1. Положення про територіальний центр, його структура за пропозицією районного в містах управління праці та соціального захисту населення (далі управління), погодженою відповідно з Головним управлінням праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації (Головне управління), затверджується Комсомольською районної у місті Херсоні радою.

Кошторис, штатний розпис територіального центру затверджує голова Комсомольської районної у місті Херсоні ради.

 1. Методичне забезпечення діяльності територіального центру здійснює Мінсоцполітики, контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської обласної держадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління праці та соціального захисту населення районної у місті ради.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Комсомольської районної у м. Херсоні ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

 1. Основними завданнями територіального центру є:

виявлення громадян,  зазначених у пункті 4 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних  потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговують територіальні центри, з метою сприяння в  здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Типового положення.

 1. У територіальному центрі створено такі структурні підрозділи:

– відділення соціальної допомоги вдома;

– відділення соціально – побутової адаптації.

 1. Територіальний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Комсомольською районною у місті Херсоні радою за пропозицією управління праці та соціального захисту населення Комсомольської районної у місті Херсоні ради, погодженою з Головним управлінням праці та соціального захисту населення Херсонської обласної держадміністрації.

Посаду директора територіального центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на  керівній  посаді не менш як п’ять років.

 1. Директор територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов’язки заступників директора і керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів територіального центру;

4) подає Комсомольській районної у місті Херсоні раді пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами  територіального центру в  межах затвердженого кошторису  витрат та відповідно до  їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

– проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

– придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

– придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

– підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє  з посади працівників територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування  громадян), організовує і контролює їх

виконання;

9) розробляє і подає на затвердження  Комсомольській районній у місті Херсоні раді проект положення про територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

 1. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу між бюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
 2. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників територіального центру затверджуються Комсомольською районною у місті Херсоні радою.

Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства  з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру, що затверджуються наказами Мінпраці.

 1. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальний центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.
 2. Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.
 3. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів територіального центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.
 4. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки. { Текст підготовлено у Верховній Раді України }

 

 

ПЕРЕЛІК

 соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

 

Загальні положення 

 1.     Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) надає:

соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, перукарські послуги тощо;

психологічні послуги – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічної корекції, методичних порад;

соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб громадян,  яких обслуговує територіальний центр, організація їх дозвілля;

соціально-медичні послуги – консультації  щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів,  збереження, підтримка здоров’я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

соціально-економічні послуги – надання натуральної чи грошової допомоги;

юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, захист прав та інтересів громадян, яких обслуговує територіальний центр;

інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг;

інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначають у разі потреби Комсомольською районною у місті Херсоні радою, що утворила територіальний центр.

 1.   Територіальний    центр   забезпечує   здійснення   своїми  структурними  підрозділами  соціального  обслуговування   (надання  соціальних послуг):

громадян  похилого  віку,  інвалідів,  хворих  (з  числа осіб  працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до  самообслуговування  і  потребують  постійної  сторонньої допомоги,  визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній  службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і  мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх дітей,  дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів),    якщо  середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий  мінімум  для  сім’ї.

 1. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  громадяни,  зазначені  в  абзаці  другому пункту 2 цього переліку,  подають письмову заяву управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання,  яке в триденний строк після її  надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я  за  місцем  проживання  громадянина  для одержання медичного висновку про його  здатність до самообслуговування та потребу в  постійній  сторонній  допомозі  (далі  –  медичний  висновок) до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сімї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб  і  до  нотаріуса  (у разі  потреби)  з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів  про   відсутність  (наявність)  укладеного  громадянином  договору  довічного утримання (догляду).

У десятиденний строк після надходження запиту заклад охорони здоров’я надає медичний висновок управлінню праці та соціального захисту населення, яке у триденний строк приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг). У разі отримання висновку про те, що громадянин не здатний до самообслуговування та потребує постійної сторонньої допомоги, управління праці та соціального захисту населення надсилає територіальному центру заяву громадянина разом з медичним висновком.

Після надходження зазначених документів територіальний центр складає карту індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), визначає їх зміст, уточнює обсяг, складає план його здійснення (їх надання), укладає договір про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома одинокого (проживаючого самотньо) непрацездатного громадянина та приймає рішення про необхідність соціального обслуговування (надання соціальних послуг), про що видається наказ.

 1.   Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) подають письмову заяву  управлінню праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
 2.    У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

У разі коли громадянин, який потребує соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за віком або за станом здоров’я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

Форми заяви, медичного висновку, договору про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), карти індивідуальних потреб громадянина у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг), акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний  центр, затверджує Мінпраці в установленому порядку.

 1.    Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг):

громадян  похилого  віку,  інвалідів,  хворих  (з  числа осіб  працездатного   віку   на   період   до   встановлення   їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як чотири місяці), які не здатні до  самообслуговування  і  не мають рідних, які повинні забезпечити їм  догляд  і  допомогу;

громадян, які  перебувають  у  складній  життєвій  ситуації у  зв’язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі  зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом,  катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей,  дітей-інвалідів,    осіб    похилого    віку,   інвалідів),   якщо  середньомісячний  сукупний  дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий  мінімум  для  сім’ї.

Для  окремих  структурних  підрозділів територіального центру  можуть   передбачатись   особливі  умови  здійснення  безоплатного  соціального  обслуговування (надання соціальних послуг), у відділенні соціально – побутової адаптації для громадян похилого віку, інвалідів (які частково втратили здатність до самообслуговування), що мають рідних, і потребують надання соціальних послуг.

 1.        Територіальний  центр  може  надавати  платні  соціальні  послуги  (в  межах  наявних  можливостей),  визначені   постановою  Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 12   “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження  їх  переліку” та цим переліком:

громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до  самообслуговування  і  мають  рідних,  які  повинні забезпечити їм  догляд  і допомогу;

громадянам, які перебувають у складній  життєвій  ситуації  у  зв’язку   з   безробіттям   і  зареєстровані  в  державній  службі  зайнятості  як  такі,  що   шукають   роботу,   стихійним   лихом,  катастрофою  (і  мають  на  своєму  утриманні неповнолітніх дітей,  дітей-інвалідів,   осіб   похилого    віку,    інвалідів),    якщо  середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей вищий ніж прожитковий  мінімум  для сім’ї.

На платній основі територіальним центром надаються послуги громадянам зазначеним в пункті 7 згідно розроблених тарифів.

–    перукаря;

–    швачки;

–    робітника з обслуговування будинків (ремонт сантехніки, вікон, дверей, парканів, тощо);

–    робітник з дрібного ремонту житлових приміщень (фарбування стель, стін, вікон, дверей, клейка шпалер, тощо)

Громадянам зазначеним в пункті 6 ці послуги надаються безоплатно.

Тарифи на    платні    соціальні    послуги    встановлюються  територіальним центром відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від   9   квітня  2005  р.  N  268    “Про  затвердження  Порядку  регулювання  тарифів  на  платні  соціальні  послуги”   та керуючись наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 24.02.2010р. № 32 «Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і затверджуються його директором.

Кошти, що надходять від надання  платних  соціальних  послуг,  використовуються   в установленому законодавством порядку.

Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

Соціальні послуги надаються особам, які мають право на їх отримання відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», крім осіб, які мають право отримувати такі послуги безоплатно.

Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється в розмірі 12 відсотків середньомісячного сукупного доходу особи, яка потребує їх надання, за останні шість місяців.

Розмір щомісячної диференційованої плати за надання соціальних послуг не може перевищувати вартості послуг, що надаються протягом місяця.

Розмір диференційованої плати за надання соціальних послуг розраховується підставі тарифів на платні соціальні послуги, що обчислені відповідно до Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги.

Різниця між розміром диференційованої плати та вартістю соціальної послуги відшкодовується територіальному центру відповідно до законодавства.

Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує їх надання, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або структурному підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого комітету відповідної ради:

– заяву із зазначенням згоди на оброблення персональних даних;

– копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за наявності);

– довідку про доходи за останні шість місяців;

у випадках, передбачених законодавством – медичний висновок про здатність самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі або виписку з медичної карти амбулаторного стаціонарного хворого;

– копію довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).

У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або станом здоров’я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування відповідно до законодавства.

Управління, до якого звернулась особа щодо надання соціальних послуг, складає протягом трьох днів акт обстеження матеріально – побутових умов проживання такої особи (за згодою)  за формою, встановленою Мінсоцполітики, який разом із зазначеними документами подається виконкому Комсомольської районної у м. Херсоні ради для прийняття відповідного рішення.

Рішення щодо надання соціальних послуг приймається в установленому порядку виконкомом Комсомольської районної у м. Херсоні ради протягом 15 днів з дати подання документів, зазначених у пункті 7 цього Переліку, та акта обстеження матеріально – побутових умов проживання особи, яка потребує їх надання (за наявності).

Про прийняте рішення виконком Комсомольської районної у м. Херсоні ради письмово повідомляє протягом трьох робочих днів Управління, до якого звернулась особа щодо надання соціальних послуг.

Після прийняття рішення про надання соціальних послуг територіальним центром укладається відповідний договір з отримувачем таких послуг, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики.

Соціальні послуги надаються з дня укладання відповідного договору між Територіальним центром та отримувачем соціальних послуг.

Диференційована плата за надання соціальних послуг встановлюється на календарний рік.

Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

7-1.  У  виняткових  випадках громадяни, що мають рідних, які  повинні забезпечити їм догляд і допомогу,  можуть звільнятися  від  плати  за  соціальне  обслуговування (надання соціальних послуг) в  структурних підрозділах територіального центру в разі,  коли  такі  рідні  належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну  допомогу  в  установленому  законодавством  порядку,   є   особами  похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні  від  психоактивних  речовин,  алкоголю,   перебувають   у   місцях  позбавлення  волі тощо.  Для цього орган місцевого самоврядування,  що  утворив  територіальний  центр, через утворену ним комісію приймає рішення  про звільнення  громадян,  що  мають  рідних,  які  повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

 1.   На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.
 2. Працівники територіального центру, які здійснюють соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.
 3. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на  спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціального обслуговування (надання соціальних  послуг) в інших установах.

 1. Обслуговування громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров’я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

4) зміни місця проживання;

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального  центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

9) виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною  особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

11) у разі смерті громадянина.

 1. Про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянина територіальним центром надсилається до управління праці та соціального захисту населення виконкому Комсомольської районної у місті Херсоні ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • banner6
 • banner10
 • banner3
 • banner5
 • banner7
 • banner8
 • banner1
 • banner2
 • fse
 • 2
 • 3
 • 1
 • Tender.gov.ua
 • edata
 • kherson.sfs.gov.ua
 • днепровская райрада
 • днепровская райрада