Регламент ради

                                                                                                                                                              “ЗАТВЕРДЖЕНО”
                                                                                                                                                              рішенням районної у місті ради
                                                                                                                                                              24 грудня 2015 № 4  
                                                                                                                                                             “ЗАТВЕРДЖЕНО”
                                                                                                                                                             рішенням районної у місті ради
                                                                                                                                                             07 липня  2016 № 46
                                                                                                                                                            “ЗАТВЕРДЖЕНО”
                                                                                                                                                            рішенням районної у місті ради
                                                                                                                                                            29 грудня  2016 № 70

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Корабельної районної у місті Херсоні  ради І скликання

Зміст

Розділ І. Загальні положення

стаття 1. Основні терміни

стаття 2. Законність діяльності

стаття 3. Принципи діяльності

Розділ II. Порядок формування та організація роботи районної у місті ради

стаття 4.   Порядок формування

стаття 5.   Регламент

стаття 6.   Гласність у роботі районної у місті ради

стаття 7.   Сесія районної у місті ради

стаття 8.   Формування порядку денного засідань районної у місті ради

стаття 9.   Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні

стаття 10.   Порядок роботи сесії районної у місті ради

стаття 11. Оформлення рішень та протоколів районної у місті ради

стаття 12. Контроль за виконанням рішень районної у місті ради

стаття 13. Регламент сесії районної у місті ради

стаття 14. Процедура проведення голосування

стаття 15. Процедура виборів керівних органів

Розділ III. Порядок формування, організація роботи посадових осіб та органів районної у місті ради

стаття 16. Голова районної у місті ради

стаття 17. Заступник голови районної у місті ради

стаття 18. Постійні комісії районної у місті ради

стаття 19. Депутатські групи

стаття 20. Депутатські фракції

стаття 21. Виконавчі органи районної у місті ради

стаття 22. Депутат районної у місті  ради

стаття 23. Депутатські запити, запитання, звернення

стаття 24. Гарантії роботи районної у місті ради як органу місцевого самоврядування

Розділ IV. Дисципліна та етика.

Стаття 25. Дисципліна та етика пленарних засідань районної у місті  ради.

Розділ V. Прикінцеві положення
стаття 26. Внесення змін та доповнень до Регламенту.

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни:

– загальний склад ради – кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

–  правомочний склад ради – кількість депутатів, обраних до районої у місті ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менше двох третин від загального складу ради;     –  виконавчі органи районої у місті ради – органи, які, відповідно до Конституції України та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, створюються районної  у місті  радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства;

–   доповідь – публічне виголошення промови;

–   виступ – повідомлення на певну тему;

–  запитання – звернення до доповідача з метою отримання роз’яснення по суті доповіді;

–  репліка – коротке висловлювання, зауваження одного співрозмовника іншому з нагоди чого-небудь,   зауваження, висловлені з місця доповідачеві або виступаючому;

–   поправка – уточнення з урахуванням чого-небудь;

–  пропозиція – те, що пропонується до уваги того чи іншого виступаючого, виноситься на обговорення;

–  депутатська фракція – об’єднання депутатів районної у місті ради на партійній основі;

–  депутатська група – це об’єднання депутатів районної у місті ради за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

 

 

Стаття 2. Законність діяльності

Комсомольська районна у місті Херсоні рада  (далі районна у місті рада) є органом місцевого самоврядування, який представляє територіальну громаду Комсомольского району м. Херсона і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Порядок формування і організація діяльності ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві вибори», іншими законодавчими актами України, а також здійснює повноваження, передані міською радою, в межах яких районна у місті рада діє самостійно.

 

Стаття 3. Принципи діяльності

Районна у місті рада здійснює свою діяльність у межах діючого законодавства України на принципах законності, колегіальності, виборності, народовладдя, гласності, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України, статутом територіальної громади міста Херсона та іншими законами України, підзвітності та відповідальності перед виборцями, державної підтримки, гарантії та судового захисту прав ради як представницького органу місцевого самоврядування.

На будівлі Комсомольскої районої у місті  ради на весь період повноважень ради VІІ скликання встановлюється Державний Прапор України, прапор і герб міста.

 

 

Розділ II. Порядок формування та організація роботи районної у місті ради

Стаття 4. Порядок формування

4.1. Районна у місті рада складається з депутатів, які обираються населенням територіальної громади Комсомольського району м. Херсона на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок організації проведення виборів депутатів визначається Законом України «Про місцеві вибори».

4.2. Загальний склад районної у місті ради визначається відповідно до Закону України “Про місцеві вибори”.

4.3. Районна у місті рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій районної у місті ради. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються районною у місті радою.

4.4. Сесія є основною організаційно-правовою формою діяльності районної   у місті ради, що забезпечує колективне обговорення задач, що стоять перед нею, і прийняття рішень щодо їх виконання.

4.5. Перша сесія новообраної районної у місті ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної у місті ради. Першу сесію районної у місті ради відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень районної у місті ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах, Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови районної у місті ради.

4.6. Наступні сесії районної у місті ради скликаються головою районної у місті ради.

 

Стаття 5. Регламент

5.1. Регламент роботи районної у місті ради (далі – Регламент) є нормативним актом, обов’язковим для виконання, який передбачає порядок скликання чергових та позачергових сесій районної у місті ради, підготовки і розгляду нею питань, порядок обрання голови та заступника голови районної у місті ради, прийняття рішень районної у місті ради про затвердження порядку денного сесій та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесій, функцій органів районної у місті ради, депутатів і посадових осіб виконавчого комітету районної у місті ради.

5.2. Регламент затверджується районною у місті радою на другій сесії більшістю від загальної кількості депутатів районної у місті ради. Протягом строку повноважень до Регламенту, за рішенням більшості від загального складу ради, вносяться доповнення і зміни. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією голови районної у місті ради,  заступника голови районної у місті ради, постійної депутатської комісії, депутатської фракції, депутатів.

5.3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову районної у місті ради, заступника голови районної у місті ради і відповідну постійну депутатську комісію. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні і голову постійної мандатної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та регуляторної політики, з питань запобігання та протидії корупції.

5.4. У разі, якщо положення даного Регламенту вступають у суперечність із законодавством, такі положення втрачають чинність і підлягають корегуванню на найближчому пленарному засіданні районної ради.

 

Стаття 6. Гласність у роботі ради

6.1. Пленарні засідання районної у місті  ради, засідання постійних і робочих груп є відкритими і гласними.

6.2. Гласність роботи районної у місті ради забезпечується шляхом оприлюднення інформації про її діяльність на офіційному сайті Комсомольскої районної у місті Херсоні ради.

Проекти рішень, що готуються до розгляду районної у місті ради, оприлюднюються на офіційному сайті Комсомольскої районної у місті ради та її виконавчих органів не пізніше як за 5 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

6.3. Робота районної у місті ради, а також ведення документації здійснюється державною мовою України – українською. В разі, якщо депутат не володіє українською мовою, він має право виступити мовою міжнаціонального спілкування.

6.4. На засіданнях районної у місті ради та її органів можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів, трудових колективів, об’єднань громадян, представники політичних партій, громадських організацій, спеціалісти-експерти, представники засобів масової інформації, помічники-консультанти депутатів у разі відсутності депутата за його письмовою згодою, гості за умови їх заявленої реєстрації напередодні проведення сесії. На вимогу, яку підтримало не менше третини присутніх на сесії депутатів, можуть бути запрошені посадові особи підприємств, установ та організацій району.

Присутні (гості, запрошені) на засіданні районної у місті ради та її органів не мають права втручатися в роботу ради в будь-якій формі, повинні  утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються на засіданні.  У випадку невиконання цих вимог вони після попередження за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені з приміщення.

У разі необхідності районна у місті рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

Стаття 7. Сесія районної у місті ради

7.1. Районна у місті рада проводить свою роботу сесійно згідно з планом роботи, який затверджується районною у місті радою щороку.

7.2. Сесії районної у місті ради складаються з пленарних засідань ради,  а також засідань постійних комісій.

7.3. Сесії районної ради скликаються головою районної у місті ради у разі потреби, але не менше одного разу на квартал.

У разі, коли голова районної у місті ради не має можливості скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної у місті ради.

У разі, якщо голова, або заступник голови районної у місті ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами, чисельність яких складає не менше однієї третини від загального складу районної у місті ради, або постійною комісією ради. Ініціатори проведення сесії надають голові районної у місті ради заяву, в якій вказуються мотиви, що обумовлюють необхідність проведення сесії, перелік запропонованих для розгляду питань і проекти рішень.

7.4. Рішення про скликання сесії, у тому числі позачергової, оформляється розпорядженням голови районної у місті ради, яке доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

7.5. Сесія є повноважною, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

7.6.  Порядок вирішення на сесії процедурних питань, що виникають у ході роботи сесії, але не передбачених цим Регламентом, визначається радою в кожному окремому випадку шляхом голосування пропозиції.

7.7. Депутат районної у місті ради зобов’язаний бути присутнім на пленарному засіданні сесії ради і брати участь у його роботі. У разі неможливості прибуття на пленарне засідання сесії, депутат зобов’язаний повідомити про це голову районної у місті ради, заступника голови районної ради до початку її роботи (письмово, усно, тощо).

7.8. До участі у пленарному засіданні сесії районої ради обов’язково запрошуються члени виконкому, а також, за необхідності, керівники відділів, управління, служб, підприємств, організацій міста, представники політичних партій та громадських організацій.

7.9. Відкриття пленарного засідання сесії оголошується головуючим на початку пленарного засідання. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє її номер, скликання ради та оголошує підставу для її скликання відповідно до цього Регламенту.

 

Стаття 8. Формування порядку денного засідань районної у місті ради

8.1.Порядок денний сесії районної ради формується відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та цього Регламенту, проект якого напередодні пленарного засідання погоджує координаційна рада.

8.2. На пленарних засіданнях сесій районна у місті рада розглядає питання, які знаходяться у компетенції районної у місті ради і в обсязі делегованих міською радою повноважень.

8.3. Тільки на пленарних засіданнях ради вирішуються такі питання, передбачені ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які знаходяться у компетенції районної у місті ради.

8.4. Порядок денний сесії районної у місті ради формується головою районної у місті ради за пропозиціями постійних депутатських комісій, депутатів районної у місті ради, виконкому і своїми власними не пізніше як за 15 днів до сесії,  у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії.

8.5. Порядок денний сесії районної у місті ради затверджується районною у місті радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

8.6. Пропозиції щодо порядку денного, внесені пізніше 15-денного терміну до початку роботи сесії, або під час пленарного засідання, включаються до порядку денного після їх попереднього обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів, присутніх на сесії.

8.7. Голосування може проводитися як за кожною пропозицією про зміну порядку денного, так і за черговістю розгляду питань.

8.8. До порядку денного до його затвердження у виняткових випадках можуть бути включені, за пропозицією  голови районної у місті ради, фракцій, груп та постійних комісій, окремих депутатів, інші питання, за умови якщо:

– для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів та не передбачених бюджетом фінансових витрат;

– підтверджується наявність у депутатів усіх необхідних для розгляду цього питання матеріалів; – питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення, у разі потреби, готується спеціально обраною редакційною комісією і розповсюджується нею серед депутатів у ході пленарного засідання сесії).

Кожна з таких пропозицій ставиться на голосування і вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість від загального складу ради.

 

Стаття 9. Підготовка питань до розгляду на пленарному засіданні районної у місті  ради

9.1. Проекти рішень, що підлягають обговоренню, оформлені відповідно до вимог діловодства районної у місті ради та її виконавчого комітету, підготовлені постійними комісіями, фракціями, депутатами, виконавчим комітетом, надаються заступникові голови районної у місті ради  не пізніше, ніж за 25 робочих днів до пленарного засідання та підлягають оприлюдненню не пізніше, ніж за 20 робочих днів до пленарного засідання, а інші проекти рішень та матеріали для розгляду на черговій сесії подаються заступникові голови районної у місті ради не пізніше, ніж за 15 днів до пленарного засідання; у виняткових випадках – за день до пленарного засідання при наявності проекту рішення, оформленого і погодженого відповідно до вимог цього Регламенту.

9.2. Депутати районної у місті  ради не пізніше ніж за три робочі дні до пленарного засідання чергової сесії районної у місті ради інформують заступника голови районної у місті ради про свій намір виступити на пленарному засіданні ради із заявами, депутатськими запитами та надають тексти відповідних запитів, заяв.

9.3. Проект рішення районної у місті ради повинен містити:

– назву, порядковий номер сесії;

– преамбули, яка чітко визначає мету прийняття рішення, короткий аналіз та об’єктивну і принципову оцінку стану справ з обговорюваного питання, містить посилання на законодавчі та інші нормативні документи, рішення виконкому районної у місті ради, висновки та рекомендації постійних комісій, які повинна врахувати районна у місті  рада при прийнятті рішення, а також конкретно визначені посилання на статті Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими керується районна у місті рада під час прийняття рішення;

– вирішальної частини, в якій чітко формулюються завдання, визначаються виконавці та строки виконання рішення;

– якщо проект рішення містить конкретні завдання (кому, що і в який термін виконати), то повинен передбачатися пункт щодо покладання контролю за ходом виконання рішення на одну із постійних комісій міської ради.

– до проекту рішення додається пояснювальна записка, яка підписується автором проекту рішення. Якщо проект рішення має нормативний характер  або є регуляторним актом, то обов’язковим є передбачення пункту щодо його оприлюднення та строку введення в дію;

– додатки, довідки тощо.

9.4. Усі проекти рішень районної у місті ради повинні бути завізовані:

– виконавцем документа;

– заступниками голови районної у місті ради;

– завідувачем юридичного відділу;

– завідувачем бухгалтерського обліку та звітності,  якщо  за  проектом  рішення виконання конкретних дій пов’язане з фінансуванням або матеріальними витратами з бюджету району;

– керівниками структурних підрозділів виконкому, на яких за проектом рішення ради покладається здійснення конкретних заходів;

– головою  постійної  комісії,  на  яку  проектом  рішення покладається контроль.

9.5. Ініціатори внесення питань на розгляд чергової сесії районної у місті ради надають заступникові голови районної у місті ради завізовані проекти рішень з повним пакетом документів з питань, що підлягають обговоренню – за 25 робочих днів, з інших питань – за 15 днів до пленарного засідання.

9.6. Заступник голови районної у місті ради не пізніш ніж за 10 днів до пленарного засідання доводить до відома голів постійних комісій перелік проектів рішень районної у місті ради, включених до порядку денного чергової сесії.

9.7. Голова постійної комісії інформує заступника голови районної у місті ради про дату і час проведення засідання постійної комісії.

9.8. Головний спеціаліст по роботі з депутатами та постійними комісіями забезпечує можливість отримання кожним депутатом проекту порядку денного сесії та відповідні проекти рішень з необхідними додатками на засіданнях постійних комісій.

Документи до позачергової сесії надаються депутатам при їх реєстрації.

9.9. Проекти рішень з повним пакетом документів мають бути подані голові районної у місті ради не пізніш як за три дні до початку роботи сесії.

 

Стаття 10. Порядок роботи сесії районної у місті ради

10.1. Сесію районної у місті ради відкриває, веде і закриває голова районної у місті ради або його заступник.

У випадках, передбачених статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває та веде за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу.

10.2. Пленарне засідання районної у місті ради починається з реєстрації присутніх депутатів. Крім того, реєстрація може проводитись на розсуд головуючого або на прохання депутатів перед голосуванням з будь-якого питання.

Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на ньому депутатів, а також про запрошених на сесію.

10.3. Пропозиції з питань, які вносяться на розгляд ради, подаються головою районної у місті ради, його заступником, постійними комісіями ради, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

10.4. Головуючий на пленарному засіданні у першочерговому порядку вносить пропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень, внесених депутатськими групами (фракціями), депутатами районної у місті ради, ставить їх на голосування в порядку надходження.

10.5. Усі проекти, що надійшли на розгляд з питань порядку денного, та зміни і доповнення ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат не знімає їх перед голосуванням, або в результаті обговорення.

10.6. За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути розширений проектом

(-ами) рішення районної у місті ради, якщо йдеться про питання, які є невідкладними.

Рішення районної у місті ради заноситься до протоколу.

Позачергові (термінові) питання можуть вноситись до порядку денного при його обговоренні чи у ході сесії за рішенням 1/3 депутатів від загального складу районної у місті ради, як правило, при наявності проекту рішення.

10.7. З інших питань, внесених під час обговорення порядку денного, що не мають проектів рішень, района у місті рада може дати доручення постійним комісіям, або створює робочу групу для підготовки проекту рішення.

10.8. Порядок денний пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому.

10.9. Розгляд кожного питання на засіданні сесії обмежуються відведеним для нього часом.

Для доповіді й співдоповіді надається до 10 хвилин, для виступу від постійних комісій – до 5 хв, для відповідей виступаючого на запитання присутніх – до 5 хв, для виступів у обговоренні – до 10 хв, по мотивах голосування й з процедурних питань – до 3 хв.

У кожному окремому випадку районної у місті рада має право змінити вказані вище терміни.

Виступ по одному питанню надається депутату не більше двох разів.

10.10. Головуючий повинен попереджати виступаючого про відхилення від теми. Після другого попередження головуючий може позбавити виступаючого слова.

10.11. Позачерговим правом виступу в обговоренні користуються голова районної у місті ради, заступник голови районної у місті ради, голови постійних комісій і автори проекту рішення.

10.12. Питання, які належать до компетенції районної у місті ради, з яких оформлюється відповідне рішення ради, приймається більшістю від кількісного складу районної у місті ради, окрім питань, передбачених цим Регламентом.

10.13. На пленарних засідання районної у місті ради депутатами приймаються рішення з процедурних питань:

– обрання складу лічильної групи;

– затвердження регламенту роботи пленарного засідання;

– затвердження порядку денного пленарного засідання та внесення змін і доповнень до нього;

– надання слова для виступу особам, запрошеним на пленарне засідання;

– видів та режимів голосування;

– про повторний розгляд неприйнятого відповідно до Регламенту рішення районної ради;

– виведення із залу присутніх осіб, які порушують порядок;

– перерви в пленарному засіданні сесії районної ради, її тривалості, дати і часу продовження засідання сесії.

Рішення районної ради з даних питань окремими документами не оформлюються, та  приймаються більшістю від числа присутніх на сесії депутатів.

10.14. У випадках, передбачених статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення районної у місті ради приймається таємним голосуванням.

10.15. Таємне голосування проводиться виключно бюлетенями у відповідності до цього Регламенту.

10.16. Кожне рішення голосується радою «в цілому», якщо немає письмових чи усних зауважень під час обговорення питання.

10.17. Рішення приймається «за основу», якщо були зауваження чи пропозиції. Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх.

Якщо запропоновано кілька проектів рішень з одного питання, то вони розглядаються й голосуються за таким порядком: проект, підготовлений за дорученням районної у місті ради чи ініціаторами розгляду; решта проектів у порядку надходження.

Після прийняття рішення «за основу» головуючий послідовно ставить на голосування поправки до проекту рішення. Після прийняття чи неприйняття радою поправок проект ставиться на голосування «в цілому».

Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції або поправок, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання. Процедурне рішення по цьому питанню може прийматися районною у місті радою без обговорення. Поправки до проекту рішення, які виникли в процесі обговорення на пленарному засіданні, надаються головуючому в письмовій або усній формі, якщо це доступно для викладення усної пропозиції при постановці її головуючим на голосування.

10.18. Рішення, не прийняте «за основу», може бути внесене на постатейне голосування. У цьому випадку спочатку голосується стаття в редакції проекту рішення, а потім інші редакції цієї статті.

Якщо жодна з редакцій не набирає потрібної кількості голосів, стаття вилучається з проекту рішення.

10.19. У випадку порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

10.20. Якщо з питання, розглянутого районною у місті радою, рішення не було прийнято, повторне голосування проводиться на наступному пленарному засіданні, якщо про це прийнято протокольне рішення простою більшістю депутатів, присутніх на засіданні.

10.21. До питання «Різне» порядку денного сесії заступник голови районної у місті ради включає документи, які надійшли до початку чи під час роботи сесії районної у місті ради, і оголошує їх зміст. Сесія може прийняти протокольні доручення щодо їх виконання. В інших випадках рада бере інформацію до уваги.

10.22. Контроль за виконанням рішень районної у місті ради покладається на відповідні постійні комісії.

10.23. Зауваження та пропозиції, які висловили депутати під час роботи на сесії районноїу місті ради, вносяться до протоколу сесії, надсилаються на розгляд відповідного управління, відділів, служб виконкому і надаються депутатам у письмовій формі у терміни, які зазначені в протоколі сесії.

10.24 Реєстрація та систематизація депутатських звернень, а також листів, заяв,  виборців та звернень запрошених щодо надання слова для виступу на пленарному засіданні сесії, проводиться спеціалістом по роботі з депутатами та постійними комісіями. Звернення надаються голові районної у місті  ради для інформування депутатів та надання відповідних доручень виконавчим органам районної у місті  ради щодо їх розгляду.

10.25 У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

 

Стаття 11. Оформлення рішень та протоколів районної у місті ради

11.1. Рішення, прийняті районною у місті радою, оформлюються керівниками відповідного управління, відділів, служб, депутатів, що готували проект, з урахуванням змін і доповнень, внесених на сесії районної у місті ради, і подаються на підпис голові районної  у місті ради (головуючому на сесії) не пізніш як на третій робочий день після сесії.

11.2. Рішення районної у місті ради друкуються на фірмових бланках ради.

11.3. Протокол сесії, прийняті рішення підписуються головою районної у місті ради; у разі його відсутності – заступником голови районної у місті ради, додатки до рішень підписуються заступником голови районної у місті ради.

Протоколи ради, прийняті нею рішення, якщо сесія скликана за пропозицією не менше, як однієї третини депутатів від загального складу районної у місті ради, підписуються депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Оригінали рішень районної у місті ради та протоколів сесій засвідчуються гербовою печаткою районної у місті ради.

11.4. Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено головою районної у місті ради і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень.

Района у місті рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо района у місті  рада відхилила зауваження голови районної у місті ради і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу районної у місті ради, воно набирає чинності.

11.5Рішення ради з процедурних питань, що стосуються внутрішньої діяльності ради та її виконавчих органів, набирають сили з моменту їх прийняття.

11.6. Протокол сесії районної у місті ради оформляється у місячний термін з дня проведення сесії. Протокол сесії підписує голова районної у місті ради (головуючий на сесії). Протоколи сесій знаходяться  в відділі інформаційно-технічного забезпечення  виконавчого комітету районної у місті  ради до передачі їх в архів на постійне зберігання.

11.7. Рішення районної у місті ради підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття.

 

Стаття 12.. Контроль за виконанням рішень районної у місті ради

12.1. Районна у місті рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності з Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування,  цим Регламентом.

12.2. Контроль за виконанням рішень районної у місті ради організує її голова. Питання про хід виконання рішень районної у місті ради та прийнятих програм розглядаються на сесіях районної у місті ради або засіданнях постійних комісій згідно з планами їх роботи не рідше 1 разу на рік.

12.3. Контроль за виконанням рішень районної у місті ради, як правило, покладається на відповідну постійну комісію. Рішення не пізніше  5-денного строку після закриття сесії передаються до відповідних постійних комісій.

12.4. Інформація про хід виконання рішення готується відповідним структурним підрозділом районної у місті ради, на який покладено виконання цього рішення.

12.5. Постійна комісія на своєму засіданні розглядає інформацію про хід виконання рішення та вносить пропозиції районній у місті раді: зняти рішення з контролю; продовжити термін контролю; внести зміни та доповнення до рішення; прийняти додаткове рішення.

 

Стаття 13. Регламент сесії

13.1. Пленарні засідання ради проводяться, як правило, у сесійній залі виконавчого комітету (вулиця Суворова, 29). За необхідністю за рішенням районної у місті ради можуть проводитись виїздні засідання ради.

Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, що є присутніми на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

13.2. Пленарні засідання сесії починаються у визначений час в період підготовки сесії з перервами на 10 хвилин через кожні дві години роботи. Перерва на обід – одна година. Засідання районної у місті ради закінчується не пізніше 18-ї години. У вихідні дні пленарні засідання районної у місті ради, як правило, не проводяться. В окремих випадках районна у місті рада може встановити інший розпорядок роботи.

13.3. В залі, де проходить пленарне засідання ради, встановлюється Державний прапор України. Перед початком та по закінченню пленарного засідання ради звучить Гімн України.

13.4. Депутат, запрошена особа виступають на засіданні тільки після надання їм слова головуючим. Головуючий на сесії ради може надати слово для довідки, відповіді на запитання, пояснення поза чергою.

Запитання доповідачам з основних питань порядку денного подаються, як правило, письмово, з інших питань – письмово або усно.

Промовці не повинні вживати грубі, некоректні вислови, закликати до незаконних дій. В разі порушення цієї вимоги головуючий робить промовцю попередження, а в разі повторного порушення – позбавляє його слова.

Рішення про припинення обговорення питання порядку денного та про надання слова депутатам, які наполягають на виступі, приймається  шляхом відкритого голосування більшістю голосів депутатів, присутніх  на пленарному засіданні. До протоколу сесії включаються тексти виступів депутатів, які не виступили в обговоренні в зв’язку із його припиненням.

13.5. Пленарне засідання ради веде головуючий.

Головуючий на засіданні ради:

– відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради відповідно до прийнятого порядку роботи;

– вносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

– надає слово для доповідей та виступів у послідовності відповідно до порядку денного, затвердженого на пленарному засіданні, а також надає слово для виступу депутатам, оголошує наступного промовця;

– організовує обговорення питань;

– ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

– оголошує результати голосування;

– забезпечує порядок у залі засідань, не допускає виступів  осіб, які не є депутатами та створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

– не допускає будь-якого тиску на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

– на прохання голови фракції, депутатської групи або за необхідності може оголосити перерву до 10 хвилин для вирішення організаційно – технічних питань, але не більше 2-х разів протягом пленарного засідання для кожної фракції;

–  забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

– має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

Стаття 14. Процедура проведення голосування

14.1 Лічильною групою є робочий орган пленарного засідання сесії районної у місті ради, що утворюється з числа депутатів для засвідчення та протоколювання результатів голосування.  Обрання складу лічильної групи пленарного засідання сесії районної у місті  ради здійснюється на початку пленарного засідання сесії районної у місті ради, за пропозицією робочої групи, процедурним рішенням простою більшістю від числа депутатів, що беруть участь у пленарному засіданні ради у кількості 3депутатів. Голова та секретар лічильної групи обираються членами лічильної групи з її складу. Склад лічильної групи кожного пленарного засідання сесії районної у місті ради змінюється. Протягом скликання кожен депутат має право бути членом лічильної групи.

До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, кандидатури яких балотуються на посади, які обираються або затверджуються радою.

14.2. На пленарних засіданнях ради рішення по розглянутих питаннях приймається відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні”, в яких рішення приймається таємним голосуванням.

Результати відкритого поіменного голосування оформляються протокольно лічильною комісією, з обов’язковим внесенням назви питання, яке ставиться на голосування та зазначенням  запису “за”, “проти”, “утримався” навпроти прізвища депутата.

Протокол відкритого поіменного голосування підписується членами лічильної комісії та разом із списком депутатів, які брали участь у голосуванні передається головуючому пленарного засідання. На підставі протоколу, головуючий оголошує результати відкритого поіменного голосування в цілому- прийнято рішення чи відхилено. Інформацію про результати відкритого поіменного голосування заносяться до протоколу сесії ради.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному сайті ради розміщується в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.  Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

При виявлені порушень під час проведення процедури відкритого поіменного голосування, за рішенням однієї третини голосів депутатів від загального складу ради проводиться повторне голосування.

14.3. При проведенні таємного голосування створюються відповідні для цього умови: виготовляються бюлетені.

Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього Регламенту і оголошується головою лічильної комісії

Перед початком таємного голосування проводиться перереєстрація депутатів. Кожному депутатові лічильна комісія видає один бюлетень після пред’явлення ним депутатського посвідчення або паспорта й особистого підпису в списку про одержання бюлетеня.

Голосування про включення в бюлетень для таємного голосування кандидатур, по яким організується голосування, не проводиться.

Від початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

Перед голосуванням лічильна комісія оглядає скриньку і пломбує її.

Перед видачею бюлетенів на кожному з них ставляться підписи голови і секретаря лічильної комісії.

Форма бюлетенів і порядок голосування затверджується радою за пропозицією лічильної комісії.

Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією.

У бюлетені по єдиній кандидатурі повинні стояти слова «за» і «проти».

У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах проти кожної  з кандидатур друкується квадрат, в одному з яких ставиться будь-яка відмітка у разі, коли голосують «за».

Заповнення бюлетеня проводиться депутатом тільки в кабіні для таємного голосування.

Депутат, що допустив помилку при заповненні бюлетеня і бажаючий  її виправити, повертає зіпсований бюлетень до лічильної комісії з проханням видати замість нього не заповнений. Голова лічильної комісії робить на повернутому бюлетені напис «Зіпсований», розписується сам і завіряє підпис депутата, що повернув бюлетень. Депутатові повторно видається бюлетень у загальному порядку.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, у яких підтримано дві і більше кандидатури на одну посаду та в яких немає ніяких позначок у відповідних квадратах.

Після закінчення часу, встановленого для таємного голосування, лічильна комісія перевіряє цілісність пломби на скриньці. Перед розкриттям скриньки погашаються невикористані бюлетені, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання лічильної комісії про результати таємного голосування.

Якщо у виборчій скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів установленого зразка, чим видано відповідно до списку про одержання бюлетенів, усі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними, і за рішенням ради проводиться повторне голосування по тим же кандидатурам.

Якщо два і більше кандидата набрали однакове число голосів, що не дозволяє визначити, хто з них обраний, то по цих кандидатах проводиться повторне голосування.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, що підписується всіма членами комісії.

У протоколі лічильної комісії зазначаються наступні дані:

– кількість депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради;

– кількість    депутатів,     які     одержали     бюлетені    для    таємного голосування;

– кількість депутатів, які прийняли участь у голосуванні;

– кількість голосів, поданих «за» кожну запропоновану кандидатуру;

– кількість    голосів,     поданих    «проти»    кожної    запропонованої кандидатури;

– кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

– кількість погашених (невикористаних) бюлетенів;

– результат голосування.

За наявності особливої думки особи, що входить до складу лічильної комісії, вона додається до протоколу й оголошується на пленарному засіданні ради.

У разі порушення процедури таємного голосування до оголошення його результатів, за вимогою більшості присутніх депутатів, проводиться переголосування.

Про результати таємного голосування голова лічильної комісії доповідає раді.

Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує на підставі доповіді лічильної комісії прийняте за результатами таємного голосування рішення ради про затвердження результатів таємного голосування, що оформляється без додаткового голосування.

Кандидат вважається обраним якщо в результаті таємного голосування він одержить просту більшість голосів депутатів, від загального складу ради, відносно інших кандидатів.

Якщо жоден з  кандидатів не набрав простої більшості голосів, проводиться повторне голосування по двом кандидатам, які набрали більшість голосів.

Якщо голосування проводилось по одному кандидату, кандидат вважається обраним, якщо він одержав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, то вибори вважаються такими, що не відбулися та повина бути розпочата нова процедура висування кандидатів, обговорення та голосування.

Поіменне голосування проводиться за вимогою простої більшості присутніх на сесії депутатів.

Перед початком поіменного голосування проводиться перереєстрація депутатів.

При поіменному голосуванні депутати особисто повідомляють лічильну комісію про свій вибір: «за», «проти» або «утримався». При повідомленні депутат пред’являє своє посвідчення або паспорт.

Результати поіменного голосування оголошуються головою лічильної комісії.

 

Стаття 15. Процедура виборів керівних органів

15.1. Процедура виборів керівних органів ради складається з:

– висунення кандидатур;

– виборів лічильної комісії;

– виступів кандидатів і відповідей на запитання;

– обговорення кандидатур;

– голосування;

– підрахунку голосів і затвердження результатів голосування.

15.2. Кандидатури на посаду голови районної у місті ради мають право пропонувати лише депутати районної у місті ради. Кількість висунутих кандидатів не обмежується.

15.3. Кандидати на посаду голови районної у місті ради, в порядку висування, виступають з інформацією про себе та свою програму. Після виступів кандидатів, кожному із них надається час для відповідей на запитання.

15.4. Обговорення усіх кандидатур проводиться після їх виступів і відповідей на задані їм запитання. Кожний депутат має право задавати запитання кандидату, висловлювати свою думку по заявленій програмі, агітувати «за» або «проти» висунутої кандидатури, висувати інші   кандидатури, включаючи самовисування.

15.5. Обговорення кандидатур закінчується за процедурним рішенням районної у місті ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу районної у місті ради. Кандидатура депутата, який не бажає балотуватися на посаду голови районної у місті ради, знімається з обговорення без голосування.

15.6. Кандидатуру заступника голови районної у місті ради висуває голова районної у місті ради.

15.7. Право на обговорення кандидатури мають тільки депутати районної у місті ради.

15.8. Кандидату може надаватися час для доповіді і відповідей на запитання.

15.9. В разі, якщо кандидат не набрав необхідної кількості голосів, голова районної у місті ради подає іншу кандидатуру, а також має право повторного висунення попередньої кандидатури.

 

Розділ III. Порядок формування, організація роботи посадових осіб та органів районної у місті ради

Стаття 16. Голова районної у місті ради

Голова районної у місті ради обирається з числа депутатів ради у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Голова районної у місті ради одночасно очолює виконавчий комітет ради, організовує роботу ради, виконавчого комітету, здійснює управління рухомим і нерухомим майном та іншими об’єктами, які передані в оперативне управління виконавчого комітету районної у місті ради, в межах повноважень ради.

Повноваження голови районної у місті ради визначаються Конституцією України, ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та законодавчими актами України.

Голова районної у місті ради представляє інтереси мешканців району при здійсненні повноважень, визначених законами, та іншими нормативно-правовими актами.

Голова районної у місті ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Стаття 17. Заступник голови районної у місті ради

Заступник голови районної у місті ради обирається з числа депутатів ради за поданням голови районної у місті ради таємним голосуванням. Повноваження заступника голови районної у місті ради визначаються ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та законодавчими актами України.

У разі відсутності голови районної у місті ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови районної у місті ради.

Відповідає за роботу постійних комісій ради та підготовку питань на пленарні засідання сесій ради.

 

Стаття 18. Постійні комісії ради

18.1. Постійні комісії є органами районної у місті ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії є підзвітними районній у місті раді і відповідальними перед нею.

18.2. Кількість постійних комісій, їх перелік, назви, повноваження і їх функціональна спрямованість визначаються рішенням районної у місті ради, виходячи з необхідності регулювання тих або інших сфер господарського та соціально-культурного розвитку району.

18.3. Постійні депутатські комісії обираються радою на строк її повноважень на другій сесії нового скликання у складі голови і членів комісії. Подання щодо кандидатур на посади голів комісій вносить голова районної у місті ради. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної депутатської комісії.

18.4. Депутат районної у місті ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Склад постійної комісії не може бути менш, ніж 5 особи.

До складу  постійних  депутатських  комісій  не  можуть  бути  обрані голова районної у місті ради та його заступник.

18.5. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше створені комісії, вносити зміни до складу комісій.

18.6. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені районної у місті ради.

18.7. Організація роботи постійної комісії районної у місті ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою та секретарем комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Питання, які належать до компетенції кількох постійних комісій, а також за дорученням районної у місті ради або її голови повинні розглядатись комісіями спільно. Рішення, висновки і рекомендації, спільно прийняті постійними комісіями, підписуються головами комісій.

18.8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений строк.

18.9. Загальні повноваження постійних депутатських комісій районної у місті ради визначаються статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні депутатські комісії районної у місті ради, яке затверджується не пізніше як на другій сесії ради нового скликання.

 

Стаття 19. Депутатські групи

19.1. Для формування спільних позицій, концепцій, поглядів з питань,  що розглядаються радою або входять до сфери її компетенції, і спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, депутати ради можуть за власною згодою створювати депутатські групи.

18.2. Депутатська група утворюється в будь-який час протягом повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради,  які виявили бажання увійти до її складу.

19.3. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу депутата в депутатську групу, його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою.

19.4. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

19.5. Депутат не може бути більш ніж в одній зареєстрованій депутатській групі. Голова районної у місті ради і заступник голови районної у місті ради не входять до складу жодної депутатської групи.

19.6. Кожна депутатська група повинна бути зареєстрованою радою. Умовою її реєстрації є надходження до голови районної у місті ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів групи, а також депутатів, які уповноважені представляти групу. Повідомлення про створення депутатської групи подається голові районної у місті ради у міжсесійний період, а у день сесії – перед початком пленарного засідання.

19.7. Депутатські групи утворюються на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень ради.

19.8. Реєстрація депутатської групи вважається такою, що відбулася після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради поданого повідомлення і персонального її складу

Депутатська група здійснює надані їй права після реєстрації.

19.9. Про зміни в складі депутатської групи її керівник повідомляє письмово заступника голови районної у місті ради. Це повідомлення підписує депутат, що добровільно увійшов чи вийшов з депутатської групи, або керівник депутатської групи, якщо депутат виключений з неї.

 

Стаття 20. Депутатські фракції

20.1. Депутати ради на  партійній основі можуть об’єднуватися в депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити депутати, які є членами однієї партії.

20.2. Порядок вступу до фракції і виходу з неї визначається відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Депутат ради може входити до складу лише однієї фракції.

20.3. Кожна депутатська фракція повинна бути зареєстрованою районною у місті радою. Умовою її реєстрації є надходження до головуючого на пленарному засіданні підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про об’єднання у фракцію із зазначенням її назви, персонального складу, а також депутатів, які уповноважені представляти фракцію. Повідомлення про створення депутатської фракції подається голові районної у місті ради у міжсесійний період, а у день сесії – перед початком пленарного засідання.

20.4. Депутатські фракції утворюються на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень ради.

20.5. Реєстрація депутатської фракції вважається такою, що відбулася після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради поданого повідомлення і персонального її складу

Депутатська фракція здійснює надані їй права після реєстрації.

20.6. Про зміни у складі депутатської фракції її керівник повідомляє письмово заступника голови районної у місті ради. Це повідомлення підписує депутат, що добровільно увійшов чи вийшов з депутатської фракції, або керівник депутатської фракції, якщо депутат виключений з неї.

 

Стаття 21. Виконавчі органи районної у місті ради

21.1. Виконавчим органом районної у місті ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на строк її повноважень і здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету після закінчення повноважень ради.

21.2. Персональний склад виконавчого комітету районної у місті ради затверджується радою за пропозицією голови районної у місті ради.

21.3. Повноваження виконавчого комітету районної у місті ради та його склад визначаються ст.ст. 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України та Регламентом роботи виконавчого комітету  районної у місті ради.

21.4. За поданням голови районна у місті рада в межах затвердженою нею структури може утворювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, делегованих районній у місті раді та її виконавчому комітету. Відділи, управління та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними районній у місті раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, голові районної у місті ради.

21.5. Положення про відділи, службу, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються районною у місті  радою.

21.6. Керівники відділів, служби, управління та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

 

Стаття 22. Депутат районної у місті ради

22.1. Депутат районної у місті ради (далі – депутат) є представником інтересів територіальної громади, який відповідно до Конституції України і Закону України «Про місцеві вибори » обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

22.2. Депутат зобов`язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади, виконувати доручення виборців в межах своїх повноважень, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

22.3. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного   оголошення територіальною виборчою комісією по виборах депутатів районної у місті ради на сесії районної у місті ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії районної у місті ради нового скликання, крім передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» випадків дострокового припинення повноважень депутата.

22.4. Після набуття депутатом повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак.

22.5. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій районної у місті ради, засідань постійної комісії, до складу якої його обрано. Відсутність депутата на засіданнях районної у місті ради і її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі районної у місті ради в означених випадках депутат повинен письмово або у іншій зручній для нього формі із зазначенням причин завчасно повідомити про це голову районної у місті ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову комісії у тому ж порядку.

22.6. Депутат має право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях районної у місті ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій районної у місті ради, до складу яких його обрано.

22.7. При здійсненні депутатських повноважень депутат районної у місті ради має право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання, на невідкладний прийом, вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

22.8. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях районної у місті ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються районною у місті радою або за її дорученням постійними комісіями районної у місті ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені районною у місті радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також районну у місті раду.

22.9. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними   документами, які зберігаються в районній у місті раді, та робити виписки, копіювання цих документів.

22.10. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії   депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України  «Про   місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 23. Депутатські запити, запитання, звернення

23.1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата або групи депутатів до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані на території району.

Депутатський запит може бути внесений попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради, по ньому проводиться обговорення і приймається рішення. У разі позитивного вирішення до початку роботи сесії питання, викладеного у запиті, заявленому до пленарного засідання, такий запит до порядку денного не включається і на сесії не обговорюється.

Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані у встановлений радою термін дати письмову відповідь на нього, яка розглядається на пленарному засіданні.

Депутатський запит до включення його до порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на засіданні або депутатом.

23.2. При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з того чи іншого питання під час пленарного засідання депутат може звернутись із запитанням до головуючого на засіданні.

23.3. Депутат має право звернутись із запитанням до керівників органів ради. У разі неможливості надати відповідь на депутатське запитання негайно депутат викладає своє запитання у письмовій формі та передає до організаційного відділу. Організаційнй відділ узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання, направляє їх відповідним особам, які у місячний термін надають депутатам письмові відповіді.

Депутатські запитання до порядку денного не включаються, не обговорюються, рішення по них не приймаються. Вони розглядаються після порядку денного у розділі «Різне».

23.4. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його діяльністю, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних органів, установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, розташованих та території району.

Зазначені органи і посадові особи зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене депутатом питання і надати відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення і перевірки – не пізніше як у місячний термін. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

 

Стаття 24. Гарантії роботи районної у місті ради як органу місцевого самоврядування

Района у місті  рада та її посадові особи самостійно реалізують надані їм повноваження згідно з чинним законодавством України.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність районної у місті ради, а також вирішувати питання, віднесені законами України до повноважень ради та її посадових осіб, крім випадків, передбачених законами і Конституцією України.

Рішення про дострокове припинення повноважень районної у місті ради приймається місцевим референдумом у випадках, передбачених ст. 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Розділ ІV. Дисципліна та етика.

Стаття 25. Дисципліна та етика пленарних засідань районної у місті  ради.

25.1.Присутні на пленарних засіданнях районної ради  повинні утримуватись від користування мобільним зв’язком.

25.2. Під час пленарного засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, блокуванням мікрофонів, неетичними висловлюваннями  тощо).

25.3. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд районної ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні міської ради.

 

Розділ V. Прикінцеві положення

Стаття 26. Внесення змін та доповнень до Регламенту.

26.1. Цей Регламент набуває чинності з моменту затвердження його рішенням районної у місті ради та діє до затвердження нового Регламенту районної у місті ради наступного скликання.

26.2. Районна у місті рада може в будь-який час внести зміни та доповнення до Регламенту.

26.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України районна  у місті рада має привести цей Регламент у відповідність до закону.

***

Всю роботу щодо організаційного забезпечення районної у місті ради веде головний спеціаліст по роботі з депутатами та постійними комісіями районної у місті ради. Виконавчий комітет районної у місті ради надає фахову та консультативну допомогу депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, робочим групам, забезпечує підготовку та організацію їх поточної роботи, засідань сесії районної у місті ради.

Управління, відділи та служби виконавчого комітету районної у місті ради всебічно сприяють депутатам, постійним і тимчасовим комісіям, робочим групам у здійсненні їх повноважень в порядку і в межах, передбачених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • banner6
 • banner10
 • banner3
 • banner5
 • banner7
 • banner8
 • banner1
 • banner2
 • fse
 • 2
 • 3
 • 1
 • Tender.gov.ua
 • edata
 • kherson.sfs.gov.ua
 • днепровская райрада
 • днепровская райрада