Положення про адмінкомісію

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністративну комісію
при виконавчому комітеті Корабельної районної у місті Херсоні ради


1. Загальні положення

1.1. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті районної у місті ради (далі – адміністративна комісія) є колегіальним органом, який створюється для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до її відання.

1.2. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність адміністративної комісії ґрунтується на принципах законності, охорони інтересів особи та держави, гласності, публічності, самостійності і незалежності у прийнятті рішень, рівності учасників адміністративного процесу перед законом.

1.4. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до вимог законодавства України, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, підвищення правової культури громадян, зміцнення законності.

2. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення і діяльності

2.1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, підвищення правової культури громадян, а також попередження правопорушень.

2.2. Адміністративна комісія утворюється Корабельною районною у місті Херсоні радою на строк її повноважень, у своїй діяльності відповідальна перед Корабельною районною у місті Херсоні радою та виконавчим комітетом районної у місті ради та підзвітна їм.

2.3. Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті узагальнення практики їх розгляду, причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить до відповідного органу державної влади та органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, їх посадовим особам пропозиції щодо вжиття заходів для усунення цих причин та умов.

2.4. Не пізніш як у місячний строк відповідний орган державної влади та орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, їх посадові особи повідомляють адміністративну комісію про результати вжиття необхідних заходів.

2.5. Діловодство в справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, інших законодавчих актів про адміністративні правопорушення та цього Положення.

2.6. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет районної у місті ради.

2.7. Адміністративна комісія користується особовою печаткою встановленого зразка та штампом виконавчого комітету Корабельної районної у місті Херсоні ради.

3. Склад адміністративної комісії

3.1. Адміністративна комісія утворюється в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря і не менш як 6 членів комісії.
До складу адміністративної комісії входять депутати районної у місті ради, представники громадськості.
До складу адміністративної комісії не можуть входити представники державних органів, посадові особи яких мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

3.2. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності заступник голови:
1) керує роботою адміністративної комісії, несе відповідальність за виконання покладених на адміністративну комісію завдань;
2) головує на засіданнях адміністративної комісії;
3) забезпечує регулярне проведення засідань адміністративної комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на її черговому засіданні;
4) вживає заходи щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;
5) підписує протокол і постанову адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення.
3.3. Секретар адміністративної комісії:
На час тривалої відсутності відповідального секретаря адміністративної комісії його функції виконує член комісії – спеціаліст виконавчих органів районної ради, посадовою інструкцією якого визначено виконання цих функцій.
1) заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
2) здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
3) вирішує організаційні питання проведення засідань адміністративної комісії;
4) сповіщає про дату, час і місце засідання адміністративної комісії осіб, які беруть в ньому участь;
5) веде по справах, що розглядаються адміністративною комісією, протоколи засідань адміністративної комісії;
6) разом з головою адміністративної комісії підписує протокол і постанову адміністративної комісії по справі про адміністративне правопорушення;
7) звертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання;
8) веде діловодство адміністративної комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує зберігання цих справ.

4. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

4.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, які згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення підвідомчі адміністративним комісіям при виконавчих органах міських рад, виконавчим комітетам міських рад.

4.2. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те посадовою особою, іншими особами відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.3. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться кожного четверга о 13:15 год.
Засідання комісії є правомочним при наявності не менш як половини загального складу комісії.

4.4. Адміністративна комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

4.5. Справи розглядаються відкрито.

4.6. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може розглядатися лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення особи про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

4.7. При підготовці до розгляду справи секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:
1) чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;
2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

4.8. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яким розглядається дана справа.
Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

4.9. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати:
1) чи було вчинено адміністративне правопорушення;
2) чи винна дана особа в його вчиненні;
3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
4) чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;
5) чи заподіяно майнову шкоду;
6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації чи трудового колективу;
7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

4.10. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:
1) дата і місце засідання;
2) найменування і склад адміністративної комісії;
3) зміст справи, що розглядається;
4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;
6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.
Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і секретарем.

4.11. Розглянуті протоколи про адміністративні правопорушення формуються у справу, яка повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання адміністративної комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено, відмітки про виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

5. Постанова адміністративної комісії

5.1. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:
1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про закриття справи.

5.2. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:
1) попередження;
2) штраф.

5.3. При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адміністративна комісія накладає його в межах, встановлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.
Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

5.4. При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

5.5. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

5.6. Постанова про закриття справи виноситься:
– при оголошенні усного зауваження;
– при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених в статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

5.7. Постанова адміністративної комісії повинна містити:
1) найменування адміністративної комісії;
2) дату розгляду справи;
3) відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
4) викладення обставин, встановлених при розгляді справи;
5) зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
6) прийняте по справі рішення.

5.8. Постанова повинна містити відомості про порядок і строк її оскарження.

5.9. Постанова приймається простою більшістю голосів членів адміністративної комісії, присутніх на засіданні. Постанова підписується головуючим на засіданні і секретарем адміністративної комісії.

5.10. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови в триденний термін вручається або висилається потерпілому на його прохання.
Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

6. Оскарження постанов адміністративної комісії

6.1. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим до виконавчого комітету районної у місті ради або до суду. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом, правомочним розглядати скаргу.

7. Виконання постанов адміністративної комісії

7.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими законами України.

7.2. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження.

7.3. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.
Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

7.4. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується шляхом оголошення постанови порушнику, якщо постанова адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені статтею 285 цього Кодексу.

7.5. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладання адміністративного стягнення здійснюється адміністративною комісією.
У разі несплати штрафу правопорушником у строк, встановлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання правопорушника.

7.6. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

Заступник голови районної у місті ради                                                        Б. Сінев

 • banner6
 • banner10
 • banner3
 • banner5
 • banner7
 • banner8
 • banner1
 • banner2
 • fse
 • 2
 • 3
 • 1
 • Tender.gov.ua
 • edata
 • kherson.sfs.gov.ua
 • днепровская райрада
 • днепровская райрада